ЦЕЛ: Детето да открие каква картинка е скрита, следвайки последователността от действия.

ВАЖНО: Началото е червената точка. Очертанията са по линията на квадратната мрежа, всяко число показва колко квадратчета да е линията, а стрелката посоката.

СЪВЕТВА: Детето да работи последователно и да задрасква с моливчето всяко от действията, което е извършило.

Скрита картинка