СУДОКУ 4 х 4

 

Судоку 4 х 4 е квадратна решетка, която се състои от 16 квадратчета, разпределени на 4 реда (разположени хоризонтално) и в 4 колони (разположени вертикално).

Допълнително квадратчетата са групирани в пространства 2 х 2 квадратчета.

Всеки ред, колона и оградено пространство трябва да бъде запълнено с всички числа от 1 до 4.

В началото някои от цифрите са поставени на верните им места. Целта е да откриеш мястото на останалите.

ВАЖНО: На всеки ред, колона или група всяко число трябва да се съдържа точно един път.

 

Ето и няколко техники за по-лесно решаване на судоку:

 - Започни от реда, колоната или ограденото пространство, в което са дадени най-много числа и попълни липсващите.

 - Започни от числото, което най-много пъти е попълнено от самото начало и открий къде още може да го запишеш.

 - Използвай метода на изключване: игнорирай числата, които не може да сложиш в даденото квадратче и виж кое ще ти остане.

 

ВАЖНО: Винаги прави проверка по хоризонтала, вертикала и ограденото пространство, за да си сигурен, че няма да има повторение.

ЗАПОМНИ: Не налучквай! Судоку се решава изцяло с логично, последователно мислене. 

                     Записвай число, само ако си абсолютно сигурен, че е единствената възможност за даденото квадратче.