Oбщи условия за използване на онлайн платформа за обучение „Смарт Вибо“

Платформата за обучение Smartvibo (www.smartvibo.com) е собственост на фирма Смарт Вибо ЕООД, БУЛСТАТ: 205643504, със седалище и адрес на управление: България, гр. София,Овча Купел бл.411

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично („Вие“) и „Смарт Вибо ЕООД, ЕИК 205643504 (Титулят), със седалище и адрес на управление: България, гр. София Овча Купел бл.411

Смарт Вибо ЕООД изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия: 
1/ Вие сте Потребител на Smartvibo.com и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на Smartvibo.com по начините, предвидени в тях; 
2/ Договорът между Вас и Smartvibo е в сила.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай Smartvibo си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с нас на следния имейл адреси: info@smartvibo.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия („Общи условия“) представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател“) и Смарт Вибо“ ЕООД, ЕИК:205643504, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Овча Купел бл. 411 („Смартвибо“ или „Титуляр“)

ЧЛЕН 1 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения.Използваните термини в Общите условия имат следните значения:

a. „Документация“ означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до, помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация, общите условия или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Документацията не е предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи условия. Същата е собственост на Титуляра.

б. „Софтуер“ означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на Смарт Вибо, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

в. „Платформа“ означава образователна онлайн информационна система – собственост на Смарт Вибо, с включеното в нея съдържание, а именно: видео уроци, упражнения, коментари и дискусии добавени от потребители. Материалите в Платформата са разпределени по категории и сложност. Видът на Платформата и нейното структуриране или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

г. „Съдържание“ означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата.

д. „Услуга/и“ на Платформата включва/т:

- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Платформата след регистрация и/или заплащане на дължимото възнаграждение;

- възможност за участие чрез коментари в Платформата;

- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

- възможност за ползване на платени услуги;

- получаване на email бюлетини.

ЧЛЕН 2 — ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

а. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи.

б. Уча.се е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Смартвибо си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, Софтуера и Документацията. Смартвибо не предоставя на Ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на Смартвибо или неговите лицензодатели.

ЧЛЕН 3 — ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

а. Съгласно настоящите Общи условия, Смартвибо предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на част от Съдържанието на Платформата и по-конкретно – право върху включените в Платформата тестове, задачи, видеозаписи за обучение и упражнения за обучение, както и друг вид материали за обучение, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.

б. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Ползвателя да използва Съдържанието на Платформата по б. „а“ по-горе единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от Смартвибо, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателят. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра.

ЧЛЕН 4 — ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

4.1. Регистрация

a. Регистрацията в Платформата е условие за ползване на Съдържанието на Платформата по чл.3, б.„а“.

б. В случай на установяване от страна на Смартвибо на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, Смартвибо има право да блокира профила и да изтрие всички активи, точки или други, натрупани на съответния профил. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите условия.

в. Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия.

г. При регистрация Ползвателят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват, са както следва:

 • Име /nickname/
 • Имейл
 • Парола

 

В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съгласява с Общите условия.

д. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

е. След регистрация изисква верификация /потвърждение на линк/ от имайл.

ж. След регистрацията и подписването на Общите условия Ползвателят:

 

ж.1. С цел осигуряване на възможност за персонализация на профила, Ползвателят допълва профилните си данни чрез избор на от меню потребител/настройки:

 • Ученик: профилна снимка;Име и Фамилия; пол; рожден ден;
 • Образование;Клас;Учебно заведение;Град

ж.2. има право да сключи договор за допълнителна услуга – да гледа видео уроци след заплащане на дължимите суми към Титуляря;

ж.3. попълва тестове и прави упражнения след заплащане на дължимите суми към Титуляря;

ж.4. участва в игри, организирани от Титуляря;

ж.5. използва всички останали функционалности на Платформата;

ж.6. ползвателят може да ползва, копира или изготвя производни материали от Документацията, предоставена в цифров формат, след което да възпроизвежда преработената документация само за собствена употреба. Ползвателят няма право да възпроизвежда и разпространява Документацията, Съдържанието на Платформата или отделни техни части.

4.2. Възнаграждение

а. Всеки Ползвател има право да сключи договор за допълнителна услуга – абонамент чрез интернет до включените видео уроци и упражнения в Съдържанието на Платформата срещу заплащане на Възнаграждение.

б. От 1.2.2019 г. възнаграждението по б.„а“ се определя в следните размери:

 • Абонамент за 1 месец (31 дни) за курс Смартвибо ,задачи за печат, бонус категирии = 15 лв.
 • Абонамент за 3 месеца (92 дни) за курс Смартвибо, задачи за печат, бонус категории = 30 лв.
 • Абонамент за 6 месеца (183 дни) за курс Смартвибо, задачи за печат, тестове, бонус категории = 50 лв.
 • Абонамент за 12 месеца (366 дни) за курс Смартвибо, задачи за печат, тестове, бонус категории = 95 лв
 • Плащане чрез ePay, EasyPay,B-pay, кредитни/дебитни карти,банков превод.

в. Сроковете за ползване по б.„б“ по-горе започват да текат от момента, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, В случай че:

Ползвателят е заплатил абонамента си с кредитната или дебитната карта абонамента се активира веднага след извършено плащане.

Ползвателят е заплатил абонамента си по банков път бонаментът ще бъде активиран до 24 часа след като плащането е отразено по сметката на СмартВибо ООД.

Ползвателят е заплатил абонамента си клон EASY PAY Необходимо е да посетите B-Pay банкомат и да извършите заплащане на поръчката чрез дебитна или кредитна карта. Поддържат се български и международни дебитни и кредитни карти - VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro, които са издадени от български банки, включени в системата на B-Pay.

 1.  Поставете Вашата карта и от менюто " ДРУГИ" изберете B-Pay.
 2.  Въведете код на търговец - 60000.
 3. Въведете номер на плащане - 10-цифрения код, който идентифицира Вашата поръчка.

Абонаментът ще се активира автоматично след направеното плащане.

е. Сроковете за ползване по б.„д“ по-горе започват да текат от деня, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, при подновяване на абонамента ;новия абонамент стартира след изтичане на стария абонамент.В случай че потребителя желае новия абонамент да се активира веднага с цел почече фунционалност е необходимо да изпрати желанието си на имайл info@smartvibo.com или на https://smartvibo.com/kontakti

ж. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на ползването, платеното от него възнаграждение се задържа от Титуляра и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите условия.

з. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Титуляря нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Титуляря чрез изтриване на профила на Ползвателя, Титулярят не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Титуляря, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

и. Титулярът не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Титулярът има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

4.3. Достъп без регистрация или с регистрация без абонамент

а.1 Всеки потребител има право без регистрация да ползва:

-Раздел „Задачи за печат“ всички задачи от безплатни категории и първите 2 задачи от платените категории.

а.2 Всеки потребител с регистрация и без абонамент да ползва:

-Раздел „Курс“ безплатно първите 48 часа и/или 300 точки.

 

б. Правото на Достъп без регистрация може да бъде отменено, ограничено или променено във всеки един момент от Смартвибо, като отмяната, ограничаването или промяната влизат в сила от деня на тяхното извършване, без да е необходимо предварителното уведомяване, волеизявление или каквото и да било съгласие от страна или към потребителите.

в. При упражняване на Правото на достъп без регистрация за потребителите важат всички клаузи, предвидени в настоящия Договор, като се счита, че същите са приети от момента на зареждане на първия видео запис за възприятие от съответния потребител.

4.4. Непозволена употреба

a. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуер и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

б. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.

в. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

г. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на Уча.се.

4.5. Ползвателят се задължава да:

а. Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Титуляря или отделни елементи на нейното съдържание.

б. Получава допълнителна информация от страна на Титуляря във връзка с Услугите на Платформата по посочени от него email и телефон, включително относно изтичащ абонамент, текущи промоции и др.

в. да участва в класация, провеждана от Титуляря с натрупаните от Ползвателя точки, описани по-горе в раздел „Позволена употреба“. Класацията е на база „активност“ и не отразява пряко натрупаните знания.

г. Да получава седмичен отчет, освен ако не се откаже от тази услуга.

4.6. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, Титулярят има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в класации или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Титуляря. В тези случаи се прилага Раздел 4.2., б. „з“ по-горе.

ЧЛЕН 5 — СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

 • момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията чрез формата за изтриване на профила;
 • момента, в който Титулярят по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или
 • прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

5.2. При прекратяване Ползвателят е длъжен да:

а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията;

б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

5.3. При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя чрез формата за изтриване на профила Титулярят изтрива информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя в срок не по-дълъг от две седмици.

5.4. Независимо от причината за прекратяване, Титулярят не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

5.5. Титулярят си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Титулярят да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

5.6. Титулярят има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата. Санкционирането може да стане по начините, предвидени в Раздел 4.5., б.„ж“ по-горе, по преценка на Титуляра.

ЧЛЕН 6 — ОТГОВОРНОСТ

6.1. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят „както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел или друга гаранция. Титулярят не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Титулярят не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Титулярят отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

6.2. Права на Ползвателя. Цялата отговорност на Титуляря ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляря, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Титуляря в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Титуляря по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляря. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

6.3. Титулярят не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. Титулярят ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

ЧЛЕН 7 — ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

7.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. Смартвибо не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали Смартвибо е бил уведомен за възможността за такива вреди.

7.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване Смартвибо бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на Смартвибо, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на една месечна такса, заплатена от Ползвателя по силата на този Договор за Платформата, Софтуера или Документацията съгласно настоящите Общи условия. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни, отговорността се носи от Ползвателя.

ЧЛЕН 8 — СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Титулярят обработва личните данни на Ползвателя съгласно https://smartvibo.com/pages/lichni-danni

8.2. Обработването на личната информация от Титуляря може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и Услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на Титуляря.

8.3. Титулярят има право да предоставя лични данни на Ползвателя на трети лица, с цел предлагане на качественa, бързa и комплексна услуга. Личните данни се предоставят след като Титулярят се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

8.4. Титулярят има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Ползвателя, включително, но не само:

 • Решени задачи
 • Резултати
 • Написани коментари или въпроси
 • Взети тестове
 • Правилни и неправилни отговори на тестовете
 • Време и дата на засеченото събитие,

при използването на Платформата, Софтуера и Документацията с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Ползвателя.

8.5. За целите на статистиката, Титулярят има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

ЧЛЕН 9 — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Бъдещи актуализации. Титулярят има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

9.2. Титулярят има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Титуляря.

9.3. Титулярят има право да изменя размера на Възнаграждението. Промените влизат в сила в деня на тяхното публикуване на страницата на Платформата в интернет. Промените влизат в сила занапред, като не засягат придобити права преди датата на публикуването им в интернет.

9.4. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че Уча.се има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

9.5. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, Смартвибо си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че Уча.се може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по друг начин да преустановява услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

9.6. Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

9.7. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка.

9.8. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

9.9. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

9.10. Правоприемник и приобретатели. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на Смартвибо и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

9.11. Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите условия. Разпоредбите на чл. 5,6,7 и 8 от настоящите Общи условия ще останат в сила след изтичането или прекратяването на Общите условия.

9.12. Приложимо право. Арбитраж. 
Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България. 
Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри. 
Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

9.13. Цялост на Общите условия. Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляря.